Bone Tissues Key Terms

 

Chinese Pinyin English
软骨 ruǎngǔ cartilage
颅骨 lúgǔ skull
椎骨 zhuīgǔ vertebra
髋骨 kuāngǔ hipbone
骨细胞 gǔxìbāo osteocyte
成骨细胞 chénggǔ xìbāo osteoblast
破骨细胞 pògǔ xìbāo osteoclast
骨基质 gǔ jīzhì bone matrix
骨膜 gǔmó periosteum
骨松质 gǔsōngzhì spongy bone
骨密质 gǔmìzhì compact bone
骨质增生 gǔshì zēngshēng hyperostosis
骨质疏松症 gǔzhì shūsōngzhèng osteoporosis
椎间盘突出症 zhuījiānpán tūchūzhèng protrusion of intervertebral disc
骨折 gǔzhé (bone) fracture