Bone Tissues Listening Practice

 

请根据这段录音,回答下列问题。

1. 请列出骨折治疗的基本顺序。

(A) 石膏固定

(B) 拍片子

(C) 牵引复位

(D) 包扎

 

2. 这位病人回家以后,跟他的妈妈进行对话。请根据录音的内容,完成下面这段对话。

妈妈:孩子,你这是怎么了?骨折了?

孩子:(1) ___________________________________________ 。

妈妈:医生说严重吗?怎么给你治疗的?

孩子:(2) __________________________________________。

妈妈:多长时间会好?最近还要去医院吗?

孩子:(3) __________________________________________。

妈妈:医生说要注意些什么?

孩子:(4) __________________________________________。