Cardiovascular System Key Terms

 

Chinese Pinyin English
心脏 xīnzàng heart
心肌 xīnjī myocardium
心房 xīnfáng atrium
心室 xīnshì ventricle
室间隔 shìjiàngé ventricular septum
瓣膜 bànmó valve
主动脉 zhǔdòngmài aorta
肺动脉 fèidòngmài pulmonary artery
血管 xuèguǎn blood vessel
动脉 dòngmài spongy bone
静脉 jìngmài artery
冠状动脉 guànzhuàng dòngmài coronary artery
脉搏 màibó pulse
毛细血管 máoxìxuèguǎn capillary
心电监护 xīndiàn jiānhù ECG monitor