Endocrine System Key Terms

 

Chinese Pinyin English
激素 jīsù hormone
垂体 chuítǐ hypophysis
生长激素 shēngzhǎng jīsù growth hormone
甲状腺 jiǎzhuàngxiàn thyroid gland
甲状旁腺 jiǎzhuàngpángxiàn parathyroid gland
肾上腺 shènshàngxiàn adrenal gland
胰岛素 yídǎosù insulin
胸腺 xiōngxiàn thymus
甲状腺亢进 jiǎzhuàngxiàn kàngjìn hyperthyroidism
糖尿病 tángniàobìng diabetes mellitus