Immune System Key Terms

 

Chinese Pinyin English
免疫器官 miǎnyì qìguān immune organ
胸腺 xiōngxiàn thymus
淋巴结 línbājié lymphatic gland
spleen
扁桃体 biǎntáotǐ tonsil
免疫细胞 miǎnyì xìbāo immunocyte
预防针 yùfángzhēn inoculation
疫苗 yìmiáo vaccine
风湿性关节炎 fēngshīxìng guānjiéyán rheumatic arthritis
红斑狼疮 hóngbān lángchuāng lupus erythematosus