Nervous System Key Terms

 

Chinese Pinyin English
中枢神经系统 zhōngshū shénjīng xìtǒng central nervous system
周围神经系统 zhōuwéi shénjīng xìtǒng peripheral nervous system
脊髓 jǐsuǐ spinal cord
脑皮质 nǎopízhì cerebral cortex
脑髓质 nǎosuǐzhì cerebral medulla
脑干 nǎogàn brain stem
延髓 yánsuǐ medulla oblongata
小脑 xiǎonǎo cerebellum
蛛网膜 zhūwǎngmó arachnoid membrane
脑血栓 nǎoxuèshuān cerebral thrombosis
脑梗死 nǎogěngsǐ cerebral infarction
脑膜炎 nǎomóyán meningitis
癫痫 diānxián epilepsy