Respiratory System Key Terms

 

Chinese Pinyin English
鼻腔 bíqiāng nasal cavity
咽喉 yānhóu throat; pharynx
会厌 huìyàn epiglottis
气管 qìguǎn trachea
支气管 zhīqìguǎn bronchus
fèi lung
肺泡 fèipào pulmonary alveolus
肺容积 fèiróngjī pulmonary volume
肺活量 fèihuóliàng vital capacity
呼吸道 hūxīdào respiratory tract
黏膜 niánmó mucosa
黏液 niányè mucus
纤毛 xiānmáo cilium
哮喘 xiàochuǎn asthma