Skin Key Terms

 

Chinese Pinyin English
表皮 biǎopí epidermis
角质层 jiǎozhìcéng stratum corneum
生发层 shēngfàcéng stratum germinativum
真皮 zhēnpí dermis
皮下组织 píxiàzǔzhī hypodermis
毛囊 máonáng hair follicle
皮脂腺 pízhīxiàn sebaceous gland
汗腺 hànxiàn sweat gland
指甲 zhǐjiǎ fingernail
趾甲 zhǐjiǎ toenail
疤痕 bāhén scar