Vestibulocochlear Organs Key Terms

 

Chinese Pinyin English
外耳 wài’ěr external ear
中耳 zhōng’ěr middle ear
内耳 nèi’ěr internal ear
声波 shēngbō sound wave
共鸣腔 gòngmíngqiāng resonance chamber
鼓膜 gǔmó eardrum
咽鼓管 yāngǔguǎn auditory tube
耳蜗 ěrwō cochlea
前庭 qiántíng vestibule
半规管 bànguīguǎn semicircular canal
听神经 tīngshénjīng auditory nerve