Visual Organs Key Terms

 

Chinese Pinyin English
yǎn eye
瞳孔 tóngkǒng pupil
角膜 jiǎomó cornea
巩膜 gǒngmó sclera
虹膜 hóngmó iris
睫状体 jiézhuàngtǐ ciliary body
脉络膜 màiluòmó choroid membrane
视网膜 shìwǎngmó retina
房水 fángshuǐ aqueous humor
晶状体 jīngzhuàngtǐ crystalline lens
玻璃体 bōlítǐ vitreous body
感光细胞 gǎnguāng xìbāo photoreceptor cell
视神经 shìshénjīng optic nerve