Mental Health Key Terms

 

Chinese Pinyin English
强迫症 qiǎngpòzhèng obsessive compulsive disorder (OCD)
自闭症 zìbìzhèng autism
焦虑症 jiāolǜzhèng anxiety
失眠症 shīmiánzhèng insomnia
多动症 duōdòngzhèng attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)
厌食症 yànshízhèng anorexia
失智症 shīzhìzhèng dementia
抑郁症 yìyùzhèng depression
躁郁症 zàoyùzhèng bipolar disorder
精神分裂症 jīngshén fēnlièzhèng schizophrenia