Catalogue: Adopt-a-book project

Each student chose a book to “adopt” for close study and to write about for this catalogue of selected books from the Kislak Center.

Asano Naotaka and Hōkyō Gyōkuzan, Kaiseki ryōri saiku hōchō, 1805

Chitoseen Fujihiko, Itsukushima hengaku shukuhon, 1832

Dazai Shundai, Keizairoku, 1729

Li Shizhen, Jie zi yuan chong ding ben cao gang mu, 1657

Mamiya Rinzō, Kita Ezo zusetsu, 1855

Okada Gyokuzan, Morokoshi meishō zue, 1805

Ōtomo Katsuhiro, Kōen, 2014

Serizawa Keisuke, Sōtei zuanshū, ca. 1971-73

Sin Hyŏng-ch’ŏl, Pando sahwa wa nakt’o Manju, 1943

Tezuka Osamu : Sōsaku nōto to shoki sakuhinshū, 2010

Wu Guang, Xing li da quan shu, 1556