Principle Investigator  

    Bo Zhen 

Postdoctoral Researchers

    Dr. Li He 

    Dr. Bumho Kim 

    Dr. Jicheng Jin

Ph.D. Graduate students

    Valerie Yoshioka 

    Zhi Wang

    Haiqi Zhou

    Chen Qian

M.S. Graduate students

    Xiang Lu 

Undergraduate students

    Qinxi Liu  

Alumni

    Dr. Jian Lu (ASML) 

    Prof. Longqing Cong (SUSTech) 

    Stephen Thorton

    Shengyan Liu (UIUC)

    Annie Cheng (Stanford)

Valerie, Bo, Li @ Lab. Summer 2019. (Photo credit: Eric Sucar) 

Amelia, Bo, Zhi, Valerie, Annie, Jicheng, Haiqi, Bumho, Chen, Yue, Li 
Summer 2022 @ Willows park.