Team

Principle Investigator 

Bo Zhen 

Postdoctoral Researchers

Li He 

Bumho Kim 

Graduate students

Valerie Yoshioka 

Jicheng Jin

Zhi Wang

Haiqi Zhou 

Undergraduate students

Annie Cheng

Qinxi Liu  

Alumni

Dr. Jian Lu (ASML, postdoc 2019-2021) 

Prof. Longqing Cong (SUSTech, postdoc 2019-2020) 

Stephen Thorton (REU, 2018)

Shengyan Liu (summer intern, 2018)

Valerie, Bo, Li @ Lab. Summer 2019. (Photo credit: Eric Sucar)

Amelia, Bo, Zhi, Valerie, Annie, Jicheng, Haiqi, Bumho, Chen, Yue, Li 
Summer 2022 @ Willows park.