CHIN 0331 Intermediate Cantonese I (formerly CHIN 141)

Prerequisites

CHIN 0231

 

Textbook:

粤语速成(初级教材)from commercial press

 

Coordinator

Ms. Yan Huang (yanh@friends-select.org)

 

Course Descriptions

Intermediate Cantonese is a course for students who are able to communicate in the dialect in basic survival situations. Through this course, the students will acquire a better understanding of Cantonese and its related culture, and can confidently cope with a wide range of situations such as giving self-introduction, talking about university life, student campus activities, fashion shopping, entertainments, seeing a doctor, traveling around, and discussing Hong Kong people’s life. Classes will be conducted through Cantonese textbooks, discussing various topics such as the comparison of campus life in Hong Kong and the United States, and whether a city benefits from gambling. As well as composition and presentation of students’ own dialogues so that in time they may express more complex ideas and feelings such as consumption, fast fashion and pollution, and physical and mental health. Continuation to Intermediate Cantonese II is strongly encouraged.

 

Sample Text (Entry):

Ngóh giu làhm méih méih, gogo dōu giu ngóh A- mēi. Ngóh haih hái méihgwok chēutsai ge méih jihk wàhyàhn. Ngóh ge ngūkkéi yàhn gong póutūngwá, sóyíh ngóh dōu haih yāt geui gwóngdūngwá dōu `m sīk tēng. Ngóh yìhgā jyuhhái hohkhaauh. (From Lesson 1 《Gaaisiuh jihgéi》)

我叫林美美,個個都叫我阿美,我係美國出世嘅美籍華人。我嘅屋企人講普通話,所以我都係一句廣東話都唔識聽。我而家住喺學校。

 

Sample Text (Exit):

Hēunggóng haih saigaai sāamdaaih gāmyùhng jūngsām jī yāt, ngàhnhòhng juhng dōgwo máihpóu, fuhkmouh yauh faai yauh jéunkok yauh dōyùhnfa, haauhléut yauh gōu ga.

香港係世界三大金融中心之一,銀行仲多過米舖,服務又快又準確又多元化,效率又高㗎。

Gwáigwai dōu móuh baahnfaat lā, hēunggóng deih síu yàhn dō, gēuijyuh wàahnggíng hóu bīkgihp, hóudō yàhn yātgā géi háu dōu haih jyuh dauhfuhyéun gam dāaidāai ge deihfōng ga ja.

貴貴都辦法啦,香港地少人多,居住環境好逼狹,好多人一家幾口都係住豆腐膶咁大大嘅地方㗎咋。 (From Lesson 10 《Hēunggóng yàhn ge sàngwuht》)