CHIN 0431 Intermediate Cantonese II (formerly CHIN 142)

Prerequisites

CHIN 0331

 

Textbook:

粤语速成(中级教材)from commercial press

 

Coordinator

Ms. Yan Huang (yanh@friends-select.org)

 

Course Descriptions

Intermediate Cantonese is a course for students who are able to communicate in the dialect in basic survival situations. Through this course, the students will further deepen their understanding of Cantonese and its related culture, and can confidently cope with a wide range of situations such as improving living condition, experiencing Hong Kong cuisine, international metropolis transportation, gentrification and crimes in Hong Kong, focusing environment, social justice and discussion of the education system. Classes will be conducted through Cantonese textbooks, discussions of various topics such as living conditions in Hong Kong and the United States, and different education systems. As well as composition and presentation of students’ own dialogues so that in time they may express more complex ideas and feelings such as the history of HK and their cuisine, environmental discrimination, and systemic crimes in HK.

 

Sample Text (Entry):

Fāanlàih hēunggóng jyuh bīndouh hóu nē? Ji-lèuhng yātgā búnlòih jyuhhōi gūngguhng ūkchyūn ge, jī hauh būnjóyahp gēuiūk. Kéuihdeih yìhgā jyuhge dāanwái yáuh luhkbaakgéi chek, sāam fóng yāttēng, hái hēunggóngdéi, dōu syun géi futlohk ge la.

返嚟香港住邊度好呢?志良一家本來住開公共屋邨嘅,之後搬咗入居屋。佢哋而家住嘅單位有六百幾尺, 三房一廳,係香港地,都算幾開落嘅啦。

Làihbaaiyaht, kéuihdeih dá dihnwá héi būn ūk gūngsī aaijó ga chē, yauh chéngjó géigo pàhngyáuh bōngsáu, yātyaht jauh būnhóusaai la. Méihlìhng juhng hái haaktēng gwahéi léuhngfūk fūnggíngwá, báaijó léuhng pùhn pùhnjōi, chēung ngoihbihn yauh mohngdóu go fāyún, gogo dōu wah kéuihdeih ge sāngēui hóu leng, hóu syūfuhk. (From Lesson 1 《Góisihn sàngwuht tìuhgín》)

禮拜日, 佢哋打電話俾搬屋公司咗駕車,又請咗幾個朋友幫手,一日就搬好晒啦。美玲仲係客廳掛起兩幅風景畫,擺咗兩盆盆栽,窗外便又望倒個花園,個個都話佢哋嘅新居好靚, 好舒服。

 

Sample Text (Exit):

Hēunggóng ge jūngsíu hohsāang jānhaih hóuchíh dī daaihyàhn gam mòhng. Ngóh siuhohk gójahnsìh ngūkkéi jauh yáuh bōng ngóh chéng bóujaahp sīnsāang. Chèuihjó fāanhohk tùhng jouh gūngfo, jauhhaih wānsyū, bóujaahp, hohkkàhm, gānbún móuh wáan ge sìhngaan. Jūnghohk jauh heui bóujaahpséh. Bātgwo góngfāan jyuntàuh, bóujaahp dōu yáuhyuhng ge. Dī sīnsāang gaau dī yingsi geihháau béi néih, bōng néih wánmàaih jīlíu, béimàaih “tīpsí” néih. Wuihháau gihngjāng gam gīkliht, yùhgwó mbóujaahp, ngóh mjī duhk mduhkdóu daaihhohk. (From Lesson 10 《Tóuleuhn gaauyuhk jaidouh 》)

香港嘅中小學生真係好似啲大人咁忙。我小學個陣時屋企就有幫我請補習班先生。除咗返學同做功課,就係溫書,補習,學琴,根本冇玩嘅時間。中學就去補習社。不過講返轉頭,補習都有用嘅。啲先生教啲應試技巧俾你,幫你搵埋資料,俾埋“貼士”你。會考競爭咁激烈,如果唔補習,我唔知讀唔讀倒大學。